skip to Main Content

dr hab. inż. Robert Lis
Profesor, Politechnika Wrocławska

Ukończył studia na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej z wyróżnieniem w 1992 roku. Następnie uzyskał tytuł naukowy doktora nauk technicznych nadany uchwałą Rady Naukowo-Dydaktycznej Instytutu Energoelektryki PWr. z dnia 27 maja 1996 roku. W 2014 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie elektrotechniki, specjalność systemy elektroenergetyczne (SEE). Pracę zawodową rozpoczął w Instytucie Energoelektryki PWr. na stanowisku adiunkta i obecnie tam pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Prowadzona działalność naukowo-badawcza związana jest z problemami z zakresu diagnostyki i sterowania SEE, a także metodami modelowania pracy i stanów SEE. Inny nurt badań prowadzonych przez dr. hab. inż. Roberta Lisa obejmował zastosowanie zdobyczy nauk kognitywnych do oceny bezpieczeństwa pracy SEE i wspomagania sterowania dyspozytorskiego. Główne badania naukowe, którym zajmował się w ostatnich czterech latach były poświęcone regulacji napięć i rozpływów mocy biernej w wielonapięciowych SEE. Badania dotyczące sieci przesyłowej NN prowadzone były w ramach międzynarodowych projektów badawczych realizowanych wspólnie z Electric Power Research Institute w Palo Alto – USA, PSE Operator S.A. oraz Instytutem Energoelektryki PWr.
Dr hab. inż. Robert Lis, prof. PWr. pełnił obowiązki kierownika Zakładu Sieci i Systemów w Instytucie Energoelektryki, a obecnie jest prodziekanem ds. studiów niestacjonarnych i programów międzynarodowych, zastępcą kierownika zespołu ds. badań naukowych oraz kierownikiem Laboratorium Komputerowego Sieci i Systemów Elektroenergetycznych.

Stanowisko: Profesor
Firma: Politechnika Wrocławska

Drukowanie

Back To Top