skip to Main Content

4. Konferencja „Inteligentna Energetyka” – Odbiorcy przemysłowi w świecie technologii Smart i w obliczu zmian strukturalnych rynku energii z uwzględnieniem formuły Smart Grid

29 marca 2017 r., Pałac Lubomirskich w Warszawie

O KONFERENCJI

Wydawca czasopisma Smart Grids Polska i portalu Smart-Grids.pl podjął się zainicjowania działań na rzecz promowania technologii i idei Smart w energetyce, zwłaszcza wśród odbiorców przemysłowych dysponujących lokalnymi źródłami wytwórczymi lub planujących rozwój w tym kierunku, niezależnie od charakteru tych źródeł (OZE czy klasyczne). Efektem działań jest zorganizowana 29 marca 2017 r. 4. Konferencja "Inteligentna Energetyka" - Odbiorcy przemysłowi w świecie technologii Smart i w obliczu zmian strukturalnych rynku energii z uwzględnieniem formuły Smart Grid.

Od kilkunastu miesięcy obserwujemy spór pomiędzy zwolennikami energetyki opartej o źródła odnawialne a zwolennikami energetyki klasycznej opartej na węglu kamiennym. Skutkuje to pojmowaniem Smart Grid w kategoriach: OZE są Smart, energetyka klasyczna – nie. W dzisiejszej rzeczywistości idea Smart Grid jest błędnie postrzegana, co stanowi znaczną stratę dla transformacji tradycyjnej sieci elektroenergetycznej w sieć inteligentną. Źródło pozyskania energii jest tylko źródłem, a idea Smart Grid zaczyna się w momencie dostarczenia i przepływu energii w sieci. Smart Grid jako inteligentna sieć elektroenergetyczna pełni znacznie więcej funkcji, jak komunikacja pomiędzy uczestnikami rynku, optymalizacja pracy sieci (dostępność, jakość energii, efektywność sieci), optymalizacja zużycia i kosztów energii czy integracja rozproszonych źródeł energii i mikrosieci.

Zachodzące zmiany, zwłaszcza plany wprowadzenia rynku mocy, jak również promowanie Lokalnych Klastrów Energii i Spółdzielni energetycznych, jako droga do decentralizacji sieci elektroenergetycznej, wpłyną na strukturę i funkcjonowanie podmiotów rynku energii.

Biorąc pod uwagę ideę Smart Grid i zachodzące zmiany, dostrzegamy wśród odbiorców przemysłowych podmioty pełniące kluczową rolę w rozwoju sieci Smart.

Kluczowym jest traktowanie tej grupy mocno podmiotowo i uwzględnienie jej potrzeb przy opracowywaniu programów rozwoju inteligentnej sieci. O potencjale przemysłu przy tworzeniu Lokalnych Klastrów Energii, bilansowaniu rynku mocy, a co za tym idzie realnego zaangażowania tego najważniejszego uczestnika rynku porozmawiamy podczas spotkania.

W trakcie konferencji poruszone zostały zagadnienia dotyczące m.in.:
Inteligentna Sieć Elektroenergetyczna w formule Smart Grid.
Rola odbiorców przemysłowych jako dostawcy zasobu rozproszonego i odbiorcy usług wzajemnych w formule Smart Grid.
Dostępne rozwiązania technologiczne dla przemysłu.
Nowe zadania sprzedawców w obliczu zmian strukturalnych rynku energii, w tym rozwoju technologii Smart.
Aspekty prawne i źródła finansowania inwestycji.

Konferencja skierowana byłado przedstawicieli przemysłu, zwłaszcza energochłonnego, jak również przemysłu dysponującego lokalnymi źródłami wytwórczymi lub planującego rozwój w tym zakresie. Podczas eventu nie zabrakło przedstawicieli sektora energetycznego, dostawców technologii, kadry naukowej, a także przedstawicieli administracji publicznej.

ZAUFALI NAM

Back To Top