skip to Main Content

1. Konferencja „Inteligentna Energetyka” – Perspektywy rozwoju inteligentnej energetyki w Polsce

17 października 2013 r., Warszawa

RELACJA

17 października 2013 r. w Warszawie równolegle z targami RENEXPO odbyła się 1. Konferencja „Inteligentna Energetyka” zorganizowana przez Agencję Reklamowo-Wydawniczą ARTSMART będącą wydawcą kwartalnika Smart Grids Polska oraz portalu Smart-Grids.pl. W trakcie spotkania udowodniono, że pomimo barier i sprzeczności interesów polski rynek elektroenergetyczny czekają duże zmiany i nie ma już możliwości odwrotu od wdrażania inteligentnych sieci w energetyce.

Blok I – Perspektywy rozwoju inteligentnej energetyki w Polsce

Blok I otworzyła prezentacja dr Leszka Juchniewicza, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w latach 1997–2007, w której przedstawiono uwarunkowania wdrożenia Smart Grid w naszym kraju. Dodatkowo opisane zostały korzyści i zagrożenia jakie wiążą się z implementacją inteligentnych sieci.

Kolejnym prelegentem był Tomasz Kowalak, Radca Prezesa, Centrum Koordynacji Rozwoju Inteligentnych Sieci URE, który w swoim wystąpieniu zauważył, że rozwój ISE w Polsce napotyka na pewne bariery i sprzeczności interesów. Podzielił warunki racjonalnego wdrożenia inteligentnej energetyki na organizacyjno-prawne i technologiczne. Do tych pierwszych zaliczył: zapewnienie ram interoperacyjności i wymienności wdrażanych rozwiązań technologicznych wdrażanych rozwiązań technologicznych; wdrożenie struktury rynku sprzyjającej efektywnemu wykorzystaniu informacji rynkowej, w tym inteligentnego cenotwórstwa; zabezpieczenie cybersecurity i ochrony prywatności użytkowników sieci i uczestników rynku energii użytkowników sieci i uczestników rynku energii. Do grupy drugiej zaklasyfikował natomiast: upowszechnienie produkcji elementów do mikrogeneracji oraz komercjalizację baterii (rozproszonych magazynów energii).

Trzecią prezentację pt. „Wpływ zasad rozliczeń na opłacalność inwestycji w mikroinstalację fotowoltaiczną” przedstawił Janusz Bil, były Wiceprezes Zarządu ds. handlowych w spółce ENEA. Według prelegenta kwestia sposobu rozliczeń pomiędzy prosumentem a OSD ma istotne znaczenie, ponieważ inny jest profil produkcji energii i inny profil konsumpcji energii z instalacji prosumenckiej w porównaniu do wersji tradycyjnej. Wzorem innych krajów, zaproponował on doprecyzowanie regulacji w tym zakresie umożliwiające prosumentowi dokonywanie płatności za różnicę pomiędzy energią elektryczną wprowadzoną i pobraną z sieci OSD w rocznych okresach rozliczeniowych. Prezentacja wyjaśniała tę kwestię i uzasadniała proponowane rozwiązanie. Podstawowym wnioskiem płynącym z przeprowadzonych analiz było wskazanie, że zaproponowane rozwiązanie w zakresie zasad rozliczeń jest warunkiem, aby ten segment energetyki mógł się rozwijać.

Ostatnim panelistą w Bloku I był adwokat Grzegorz Mazurek z wystąpieniem „Inteligentna energetyka a zamówienia publiczne. Czy Prawo zamówień publicznych chroni interes zamawiających – spółek energetycznych?”. Jak wyjaśnił prelegent, zamówienia w zakresie Smart Grid obejmują: dostawy i usługi w zakresie zakupu i instalacji infrastruktury licznikowej (zakupy liczników, koncentratorów) wraz z ich instalacją, a także dostawy w zakresie zakupu i instalacji oprogramowania i sprzętowej infrastruktury informatycznej – umożliwiających wykorzystanie infrastruktury licznikowej. Do najważniejszych części zamówień dotyczących inteligentnej energetyki zaliczył: otwarty opis przedmiotu zamówienia, wymagania podmiotowe (dopuszczenie wielu przedsiębiorców), sztywne zasady dotyczące umów.

Blok II – Technologie

Bloku II został poświęcony produktom dla inteligentnej energetyki. Mariusz Bednarski, Przedstawiciel Regionalny na Polskę głównego sponsora Konferencji „Inteligentna energetyka” – firma LG CNS – zaprezentował technologie wspierające efektywność energetyczną w domu zintegrowane z systemami zarządzania OZE na bazie Smart Grid i AMI. Bardzo ciekawym przykładem wdrożenia jest inteligentna sieć na koreańskiej wyspie Jeju. Celami projektu były: promocja nowych „zielonych” technologii, zachęta do korzystania z niskoemisyjnych rozwiązań adresowana do społeczności lokalnych. Dodatkowo 6 tys. gospodarstw domowych na Jeju dostało możliwość przetestowania niskoemisyjnych i energooszczędnych technologii.

W trakcie swojego wystąpienia Tomasz Matuła, Dyrektor Infrastruktury IT i Bezpieczeństwa Teleinformatycznego z Orange Polska powiedział o bezpieczeństwie w sieciach Smart Grid. Wyjaśnił, że budując inteligentną sieć energetyczna trzeba wziąć pod uwagę bezpieczeństwo teleinformatyczne już na etapie jej projektowania. Takie podejście pozwoli uniknąć wielu kosztownych podatności, które później mogą być trudne lub zbyt kosztowne do wyeliminowania.

O doświadczeniach Grupy Diehl Metering mówił Bertrand Bisch, Dyrektor Generalny spółki Mirometr. Zaprezentował również otwarty system zarządzania danymi METERUS i system zdalnego odczytu IZAR.

Michał Ajchel, Wiceprezes Rynku Energetyki w firmie Schneider Electric Polska starał się odpowiedzieć na pytanie: czy Smart Grid jest nam potrzebny? Przedstawił wiele wyzwań, jakie aktualnie stają przed energetyką. Jednymi z ważniejszych są potrzeba inteligentnego zarządzania, a także komunikacja i informatyzacja na wszystkich poziomach sieci inteligentnej. Według prelegenta kluczem do sukcesu jest integracja urządzeń, systemów i informacje w czasie rzeczywistym.

BLOK III – Finansowanie

W Bloku III Maria Milewska, Doradca w Wydziale Rozwoju i Nadzoru Kapitałowego NFOŚiGW, przedstawiła założenia Programu Priorytetowego Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii. Celem programu jest efekt ekologiczny w postaci ograniczenia lub uniknięcia emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł poprzez zakup i montaż małych lub mikroinstalacji OZE do produkcji energii cieplnej lub elektrycznej w gospodarstwach domowych. Zakres programu to: źródła energii cieplnej do 300 kWt (źródła ciepła opalane biomasą, pompy ciepła, kolektory słoneczne) oraz źródło energii elektrycznej, kogeneracja do 40 kWe (systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe, mikrobiogazownie, mikrokogeneracja na biomasę lub biopłyny). Budżet programu to 600 mln zł. Program Priorytetowy Prosument skierowany jest do osób fizycznych posiadających prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych.

Wojciech Stawiany, Ekspert, Samodzielne Stanowisko ds. Analiz i Ekspertyz w NFOŚiGW, podsumował I Konkurs w ramach Programu Priorytetowego Inteligentne Sieci Energetyczne. Ideą PP ISE są działania w obszarze inteligentnych sieci energetycznych, które stanowią unikatowy obszar, gdzie ochrona środowiska idzie w parze z innowacyjnością i wzrostem konkurencyjności. Wnioskujący o środki – realizujący zadania PP ISE deklarowali wdrożenie w przestrzeni pilotażowej co najmniej jednego rozproszonego źródła energii odnawialnej i uzyskanie w wyniku działań ISE redukcji 1000 Mg CO2 rocznie. Łącznie wpłynęło 21 wniosków o dofinansowanie w formie dotacji. Promesę uzyskało 12 projektów na 171,9 mln zł. Ich planowany koszt to 588,6 mln zł, natomiast przewidywane efekty ekologiczne: moc zainstalowanych rozproszonych OZE – 25 MW(e), uniknięcie bądź redukcja 210 tys. ton/rok.

O tym co zrobić, aby finansowanie bankowe działań związanych z wdrożeniem Smart Grid było możliwe, mówił Janusz Markowski, Ekspert Finansowania Projektów i Odnawialnych Źródeł Energii, BGŻ S.A.

Blok IV – Podsumowanie

W podsumowaniu 1. Konferencji „Inteligentna Energetyka” wzięli udział: Tomasz Kowalak, Grzegorz Mazurek, Michał Ajchel, Wojciech Stawiany i Janusz Markowski. Każdy z prelegentów wyraził swoją opinię w temacie jakie są widoczne wąskie gardła dynamicznego wdrożenia Smart Grid w Polsce. Główne problemy związane są z finansowaniem i brakiem regulacji prawnych. technologia jest, cały czas rozwija się i czeka na wdrożenie.

W 1. Konferencji „Inteligentna Energetyka” wzięło udział 68 słuchaczy.

ZAUFALI NAM

Back To Top