VI Konferencja „Inteligentna Energetyka” – Digitalizacja w energetyce

16 czerwca 2020 r., Warszawa

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Cena za udział 1 osoby:

Udział
w konferencji
Do
01.04.2020
Od
02.04.2020
Przedstawiciele branży energetycznej i utilities 200 zł netto 400 zł netto
Przedstawiciele firm technologicznych (dostawcy usług
i rozwiązań)
500 zł netto 1000 zł netto
Przedstawiciele firm consultingowych, kancelarii prawnych, stowarzyszeń, izb 300 zł netto 600 zł netto
Przedstawiciele świata akademickiego i naukowego 150 zł netto 300 zł netto
Administracja państwowa 150 zł netto 300 zł netto

 

Termin nadsyłania zgłoszeń mija: 01.06.2020 r.

Wypełniony formularz prosimy przesłać na adres e-mail: [email protected].

UWAGA:

W związku z obowiązywaniem Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

● Na jednym formularzu rejestracji możliwe jest zarejestrowanie tylko jednego Uczestnika na konferencję. Każdy kolejny Uczestnik musi wypełnić oddzielny formularz.
● Formularz rejestracji ważny jest, gdy spełnione są oba poniższe warunki:
1. Ma zaznaczony pierwszy kwadrat na stronie 2 formularza, który odnosi się do zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby świadczenia usługi przez ARTSMART Izabela Żylińska zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
2. Jest osobiście podpisany przez zgłaszanego Uczestnika.
● Podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez inną osobę niż Uczestnik oznacza, że Organizator nie może przetwarzać takiego zgłoszenia i nie może być przyjęte do realizacji.

Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń.
Wszelkie zgłoszenia przesłane przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora będą odrzucane.

Regulamin

§1 Zasady uczestnictwa

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie zgłoszenia poprzez wypełnienie i przesłanie do Organizatora podpisanego formularza zgłoszeniowego i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.
 2. Opłata za udział w Konferencji obejmuje: uczestnictwo w wydarzeniu, materiały, poczęstunek w trakcie wydarzenia typu: lunch, kawa, herbata, woda. Organizator nie zapewnia noclegu oraz parkingu.
 3. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń: 01.06.2020 r.
 4. Za termin dostarczenia formularza zgłoszeniowego uznaje się datę jego wpływu na adres e-mail Organizatora.
 5. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Uczestnika, wiadomości z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą VAT pro-forma.
 6. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem VI Konferencji „Inteligentna Energetyka” (dalej: Konferencja) jest ARTSMART Izabela Żylińska, z siedzibą w Warszawie (01-773) przy ul. Braci Załuskich 4/21, NIP: 525-229-42-16 (dalej: Organizator).
 2. Konferencja odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.
 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go do Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected].
 4. Uczestnik to osoba, która poprzez uzupełnienie formularza zgłoszenia zgłasza swój udział w Konferencji i ma do niego prawo, a także dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury VAT pro-forma.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz, w szczególnych wypadkach, terminu wydarzenia i lokalizacji.

§3 Płatność i rezygnacja

 1. Przesłanie formularza zgłoszenia do Organizatora jest jednoznaczne z obciążeniem Uczestnika kosztami uczestnictwa wynikającymi z tego formularza.
 2. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma, należy dokonać w terminie 14 dni od otrzymania na numer konta na niej wskazany, czyli: ARTSMART Izabela Żylińska, ul. Braci Załuskich 4/21, 01-773 Warszawa, Credit Agricole Bank Polska SA, 40 1940 1076 3080 8694 0000 0000.
 3. Rezygnacji z uczestnictwa w Konferencji można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.
 4. Rezygnację z uczestnictwa w Konferencji należy dokonać pisemnie, listem poleconym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 pkt 1.
 5. Za dzień zgłoszenia rezygnacji uznaje się datę stempla pocztowego.
 6. W przypadku rezygnacji do dn. 01.04.2020 r. włącznie, każdy Uczestnik płatny nie ponosi kosztów związanych z rezygnacją.
 7. W przypadku rezygnacji po dn. 01.04.2020 r., ale do dn. 02.06.2020 r., każdy Uczestnik płatny zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja, powiększonych o należny VAT.
 8. Od 03.06.2020 r. nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w Konferencji.
 9. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik wziął udział w Konferencji, Uczestnik ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za udział.
 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Konferencji powoduje obciążenie Uczestnika pełnymi kosztami uczestnictwa.
 11. Nie dokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa.
 12. Zamiast zgłoszonego Uczestnika w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem Konferencji.

§4 Dokumentacja Konferencji

 1. Konferencja będzie filmowana i fotografowana przez Organizatora.
 2. Organizator jest uprawniony do rozpowszechniania dokumentacji zdjęciowej i filmowej Konferencji oraz do wykorzystywania ww. dokumentacji w celach promocyjnych i informacyjnych o wydarzeniach i działalności Organizatora, a także umieszczenia dokumentacji na jego stronie internetowej
 3. Uczestnicy poprzez wstęp na wyrażają zgodę na utrwalenie i rozpowszechnienie przez Organizatora swojego wizerunku w ramach dokumentacji Konferencji w celu informacji o i promocji Konferencji, w tym umieszczenia ich na stronach internetowych Konferencji, Organizatora oraz partnerów Wydarzeń oraz na portalach społecznościach w ramach profilów Organizatora. Powyższe ustalenia dotyczą przypadku, gdy Uczestnik zostanie sfilmowany lub sfotografowany podczas uczestnictwa w Konferencji.

§5 Dane osobowe

 1. Uprzejmie informujemy, że Administratorem danych osobowych Uczestnika jest firma: ARTSMART Izabela Żylińska z siedzibą w Warszawie (01-773) przy ul. Braci Załuskich 4/21, NIP: 525-229-42-16.
 2. Dane osobowe przetwarzamy w celu: wykonania umowy o świadczenie usług (m.in.: realizacja zamówienia, rozliczenia, wysyłka, komunikacja związana z realizacją usługi), obsługi reklamacji i innych roszczeń, komunikacji w przypadku przesyłanych zapytań, kierowania treści marketingowej o działaniach ARTSMART Izabela Żylińska, analizy i opracowywania wewnętrznych raportów statystycznych sprzedażowych i finansowych.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest: dobrowolnie i świadomie wyrażona zgoda; zawarta umowa; art. 6 ust. 1 lit. a, b, f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); ustawa z 10 maja 2018 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000).
 4. Dane osobowe przechowujemy: przez okres trwania umowy, do końca czasu trwania obowiązku wynikającego w szczególności z regulacji podatkowych i rachunkowych,do czasu przedawnienia ewentualnych reklamacji i roszczeń, w celach marketingowych: przez okres obowiązywania umowy lub do chwili wniesienia sprzeciwu.
 5. Komu udostępniamy dane osobowe: partnerom Konferencji, podmiotom świadczącym usługi informatyczne, operatorom pocztowym.
 6. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do: żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Egzekwowanie powyższych praw nie może być sprzeczne z wymogami ustawowymi obowiązującymi Administratora danych. W celach związanych ze skorzystaniem ze swoich praw, należy skontaktować się z Administratorem danych poprzez e-mail: [email protected] lub telefonicznie: 660 610 605.
 8. Administrator danych zastrzega sobie prawo do udostępnienia danych osobowych na wniosek innych podmiotów, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do korzystania z usług ARTSMART Izabela Żylińska.

§6 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieustalonych w powyższym regulaminie obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.
 2. Niniejszy regulamin podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Konferencji.

VI Konferencja „Inteligentna Energetyka”

ZAUFALI NAM